Organizator:

Regulamin promocji -30% NA PGA VIP DLA KLUBOWICZÓW CCC

Podziel się

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Promocja -30% NA PGA VIP DLA KLUBOWICZÓW CCC (zwana dalej „Promocją”), o której mowa
w niniejszym Regulaminie skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego Klub CCC („Klub”).

Promocja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem strony WWW i aplikacji poświęconej Klubowi (https://ccc.eu/pl/klub-ccc) oraz platformy biletowej ToBilet.pl - https://tobilet.pl/poznan-game-arena-2022.html („Platforma”)  i jest związany z wydarzeniem pod nazwą Poznań Game Arena 2022 („Wydarzenie”), które odbywa się w dniach 07 – 09 października 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

§ 2

Regulamin Promocji („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatorów i Uczestników Promocji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatorów oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji.

§ 3

Prawo udziału w Promocji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

ORGANIZATORZY

§ 4

Organizatorem Promocji są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 352 666 000,00 PLN, zwanym dalej „MTP”.

CZAS TRWANIA

§ 5

Promocja obowiązuje w dniach od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku.

UCZESTNICY PROMOCJI

§ 6

W Promocji może wziąć udział każda osoba, będąca członkiem Klubu o statusie Silver lub Gold w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2022. Zasady uczestnictwa w Klubie określa odrębny dokument, sporządzony przez CCC ( https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-04-2022).

§ 7

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia MTP do wyłączenia Uczestnika z Promocji.

§ 8

Tekst Regulaminu Promocji będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.gamearena.pl.

ZASADY PROMOCJI

§ 9

Każdy uczestnik Klubu ma możliwość wygenerowania jednorazowego kodu, upoważniającego do zakupu biletu na PGA VIP DAY z 30-procentową zniżką.

Po odebraniu kodu rabatowego, uczestnik Klubu może dokonać zakupu wyłącznie na Platformie, wybierając z listy dostępnych biletów bilet na PGA VIP DAY.

W kolejnych krokach uczestnik Klubu przechodzi do koszyka, gdzie ma możliwość wpisania kodu rabatowego. Po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniża cenę biletu.

§ 10

PGA VIP DAY jest częścią Wydarzenia i odbędzie się 7 października 2022 roku w godzinach od 10:00 do 18:00.

§ 11

Każdy uczestnik Klubu ma możliwość udziału w Promocji tylko jeden raz.

§ 12

Zniżka obliczana jest od kwoty podstawowej, obowiązującej w momencie dokonywania zakupu na Platformie, a nie w momencie wygenerowania kodu. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

§ 13

Przystępując do Promocji każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w obszarze związanym z dokonaniem zakupu biletu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488.
 2. MTP wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@grupamtpl.
 3. Administratorem danych związanych z uczestnictwem w Klubie jest CCC S.A. z siedzibą
  w Polkowicach, pod adresem: ulica Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000211692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6922200609, BDO: 000093431, kapitał zakładowy: 5.486.800 PLN w całości wpłacony; kontakt: iod@ccc.eu.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi
  w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 5. MTP pozyskuje dane osobowe Uczestników za pomocą Platformy poprzez dobrowolne wypełnienie danych związanych z zakupem biletu przez Uczestników.
 6. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem
  i rozliczeniem Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Promocji, a dane osobowe przetwarzane
  na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.
 7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Konkursie stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik
  w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP, CCC lub wyznaczonego w tych podmiotach Inspektora Ochrony Danych.
 10. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez MTP lub CCC narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Promocji.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 15

Reklamacje dotyczące Promocji należy przedstawić MTP lub CCC w dogodnej dla Uczestnika formie poprzez:

e-mail (na adres: michal.dublaga lub info.pl@ccc.eu)

lub na piśmie (listem poleconym na adres MTP lub CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach,
ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice.)

§ 16

Reklamacje będą rozpatrywane przez MTP lub CCC, zależnie od obszaru, jakiego dotyczy reklamacja.

§ 17

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez CCC lub MTP w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

MTP oraz CCC nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

§ 19

Wszelkie opisy Promocji wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszej Promocji mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

§ 20

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 21

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

§ 22

Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Promocji, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.